Kritéria pro vstup do MŠ od 1. 9. 2019

Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín,  příspěvková organizace

Ředitelka Základní školy a mateřské školy obce Sobůlky, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.


O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka základní školy podle zákona

č. 561/2004 o předškolním a jiném vzdělávání (školský zákon).

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

Kritéria:
– podle věku dítěte

 

Zápis dětí do mateřské školy probíhá v souladu s rozhodnutím ředitele ZŠ,

a to 14. května od 15:30 hodin a je včas oznámen prostřednictvím webových stránek školy, rozhlasového hlášení a vyvěšením plakátů v MŠ, ZŠ a v prodejnách potravin

 

 • do mateřské školy mohou být děti přijímány i mimořádně, v průběhu školního roku, po dohodě s vedením školy, pokud to dovoluje kapacita školy
 • rodiče dostanou Přihlášku a Evidenční list, který řádně vyplněný a potvrzený dětským lékařem vrátí učitelce první den příchodu dítěte do MŠ
 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

   

  Sobůlky 19. 3. 2019

   

  Mgr. Jana Martinková

  ředitelka školy