Provozní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Sobůlky,
okres Hodonín, příspěvková organizace
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace

  Údaje o zařízení:

Název školy: Základní škola a mateřská škola Sobůlky,

                     okres Hodonín, příspěvková organizace

Telefon:  518 622 339

Ředitelka: Mgr. Jana Martinková

Zřizovatel: Obec  Sobůlky

Typ MŠ: jednotřídní mateřská škola

Kapacita dětí: 27

Provozní doba mateřské školy: 6:00 – 16:00

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
Děti mají právo na:
 • poskytnutí ochrany a bezpečí
 • uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu)
 • respektování individuality
 • výběr činností na základě vlastní volby
 • dostatečný prostor ke sdílení svých zážitků (komunikaci obecně)
 • na adaptační režim
Zákonní zástupci mají právo:
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou, případně  i s ředitelkou
 • přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP)
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
 • být informováni prostřednictvím nástěnek a společných setkání o prospívání svého dítěte
 • zapojit se do řešení problematiky stravování dětí ve škole
Zákonní zástupci jsou povinni:
 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy (Mateřská škola je škola s celodenním provozem, tudíž všechny děti dochází do školy na celý den. Výjimku tvoří pouze děti se zdravotními problémy, které potvrdí ošetřující lékař.)
 • předávat dítě osobně pedagogické pracovnici
 • včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte
 • do mateřské školy přivádět pouze zdravé dítě
 • včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny …)
 • v daných termínech platit úplatu za vzdělávání a stravné
 • včas omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole
 • respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy
Provoz a vnitřní režim mateřské školy 
Ředitelka organizace přenesla práva i povinnosti na učitelky mateřské školy.
Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, a to v souladu
s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
Kritéria přijímání dětí do mateřské školy
·         podle věku dítěte

Ředitelka přijímá do mateřské školy dítě na základě přihlášky rodičů, případně stanoví zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole (nejdéle po dobu tří měsíců).

Platby v mateřské škole

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je od 1. září
  do 31. srpna následujícího kalendářního roku šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).
 • Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle aktuálního stavu – viz Úplata za předškolní vzdělávání
 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
 • Zákonní zástupci, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
 • O osvobození od úplaty rozhoduje v konkrétních případech ředitelka (školský zákon, § 164, odst. a).
 • Výše stravného je stanoveno dle aktuálního stavu – viz Úplata za předškolní vzdělávání.
 • Úplatu za vzdělávání i za stravné hradí zákonní zástupci vedoucí školního stravování Jarmile Matyášové (v budově základní školy), v hotovosti.
 • Úplatu za vzdělávání a stravné je zákonný zástupce povinen uhradit do 3. pracovního dne následujícího měsíce.
 • Omlouvání ze stravování se provádí 24 hodin předem zápisem do sešitu v šatně MŠ nebo telefonicky. Při náhlém onemocnění je možnost první den absence odebrat oběd do jídlonosičů (v čase 11:00 hodin).
Režim dne

Po příchodu do mateřské školy následuje společné přivítání. Posléze mají děti možnost volby spontánních činností na základě vlastního zájmu. Pedagogické pracovnice zároveň věnují individuální péči jednotlivcům a prostřednictvím cílených podnětů rozvíjejí zejména jejich řečové, výtvarné a pracovní schopnosti, řízené pohybové aktivity, včetně zdravotně preventivních cviků. Po hygieně a svačině pokračuje nabídka řízených
i spontánních aktivit. Denně je dětem zajištěn pobyt venku, a to před obědem. Jeho délka trvání je závislá na počasí. Oběd se podává kolem 11:45 hodin. Je respektována potřeba dětí na délku odpočinku. Ty, co spánek nepotřebují, jsou zaměstnávány klidnými činnostmi. Odpolední činnosti zahrnují hravé aktivity, svačinu a pestrou škálu spontánních i didakticky cílených činností, které jsou v případě příznivého počasí v měsících květnu a červnu realizovány na školní zahradě.

Program  dne: 

    6.00 –   8.00            scházení dětí, spontánní činnosti

    8.00 –   8.30            individuální a skupinové činnosti, pohybové aktivity

    8.30 –   9.00            hygiena, průběžná dopolední svačina

    9.00 –   9.30            pokračování individuálních a skupinových činností podle zájmu dětí a individuální a skupinové činnosti       s předškoláky, motivační činnost učitelkou

    9.30  –   9.45           osobní hygiena, příprava a pobyt venku

    9.45  – 11.45           pobyt venku

  11.45  – 12.20           osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek

  12.20  – 14.10           spánek, odpočinek, individuální a skupinové činnosti s předškoláky, klidové aktivity nespících dětí

  14.10 –  14.40            průběžná odpolední svačina

 14.40  – 15.30            volné hry dle volby dětí a rozcházení se dětí

Organizace stravování

Stravování dětí probíhá 3x denně v intervalu dle platných norem. Pitný režim je dětem k dispozici nezávisle na stravování, a to ve třídě mateřské školy.

Jídlo je dětem připravováno ve školní  kuchyni, vydáváno kuchařkou Evou Slížkovou.

Vedoucí školního stravování: Jarmila Matyášová

Hygiena

V umývárně je 5 umývadel. Je zde směšovač vody, dětem natéká do umývadel vlažná voda. Každé dítě má na svém místě označené značkou svůj ručník a přihrádku na papírové kapesníčky. Na WC je 5 záchodků. V prostorách šatny má každé dítě označeno svoje místo značkou (botník, poličku a věšák). Šatna je denně řádně větraná.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Za bezpečnost dětí zodpovídají po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole pedagogické pracovnice, a to od doby jejich převzetí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby jejich předání zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.

Škola má sjednané pojištění dětí proti úrazu u Kooperativy. V případě úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy formulář k čerpání pojistné události. Toto pojištění se vztahuje na všechny akce, které mateřská škola pořádá.

V případě počtu dětí nad dvacet (a v případě absence učitelky), zajišťuje jejich bezpečnost při pobytu venku či na akcích pořádaných školou společně s učitelkou také provozní pracovník.

Pro děti je vyžadována vhodná a bezpečná obuv. Není povoleno přinášet do mateřské školy nebezpečné, či cenné předměty, tvrdé bonbóny, žvýkačky, ale i doma pečené výrobky.

Zvýšená pozornost je věnována vytváření základů zdravých životních návyků a postojů u dětí.

Vzdělávací obsah ŠVP zahrnuje integrované bloky, které cíleně směřují k prevenci před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace.

Společně s dětmi jsou vytvářena pravidla společného soužití. Jejich respektováním se předchází projevům nepřátelství či násilí.

Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou vedeny k ohleduplnému a šetrnému zacházení s hračkami. Postupně proběhne ve třídě výměna starších, uzavřených skříněk za nové. Otevřené skříňky umožňují dětem samostatný výběr hraček i dalšího materiálu a usnadňují jim rovněž jejich úklid. Pozornost je také věnována dodržování společně dohodnutých pravidel společného soužití, která zahrnují také šetrné zacházení s veškerým vybavením mateřské školy.

Závěrečné ustanovení

Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2009.

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

Směrnice nabývá účinnosti od 1. 9. 2013

V Sobůlkách 1. 9. 2013

 Mgr. Jana Martinková

 ředitelka školy