Školní vzdělávácí program

CHARAKTERISTIKA ŠVP
Priority ŠVP

Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků bylo zaměření školy vyjádřeno v podobě vzdělávacích priorit:

 • poskytovat vyvážené, kvalitní všeobecné vzdělání všem žákům
 • rozvíjet samostatné logické myšlení a schopnosti komunikace
 • kvalitně připravovat žáky na přechod do 6. roč. ZŠ
  a pro život
 • uplatňovat nové formy výuky
 • posilovat mezipředmětové vztahy
 • pomoci handicapovaným žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení
 • vést žáky ke zdravému životnímu stylu
 •  probouzet a upevňovat u žáků ekologické myšlení
 • vést žáky ke stanovování vlastních pravidel chování, k jejich dodržování i k dodržování pravidel školního řádu
 • intenzivně komunikovat s veřejností a informovat ji
  o práci školy
 •  podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků
  ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách
 • prohlubovat jazykové a komunikační dovednosti
  v mateřském jazyce, v cizím jazyce,  v sociálních vztazích,  výchovou kulturního diváka, čtenáře.

     ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky.

Název ŠKOLA PRO ŽIVOT vyjadřuje základní myšlenky vzdělávacího programu. Nedílnou součástí ŠVP je činnost školní družiny, nabídka zájmových kroužků, ale též organizování jednotlivých akcí v průběhu školního roku. Nabídka aktivit
pro volný čas vychází ze zájmu žáků a podporuje rozvoj jejich talentu.

  Vytváříme podmínky pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení.

     V náboženské výchově spolupracuje škola s církví a vychází
ze zájmu rodičů.

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP). Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. ŠVP respektuje tradice školy a využívá její charakteristické podmínky (národopisná oblast Slovácka, vinařství, těžba ropy a zemního plynu).