Mateřská škola pracuje podle
ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
s názvem 

„Rozhlédneme se po světě

Mateřská škola je jednotřídní. Třídě byl, ve spolupráci s rodiči, vybrán název SYSLÍCI

Mateřská škola má k dispozici šatnu pro děti, sociální zařízení, třídu a hernu,  která slouží i jako lehárna.

Pro pobyt venku využíváme vlastní zahradu, kde je vybudované dětské hřiště, podle projektu s názvem „Radost dětem“, které slouží i žákům školy.

Na zahradě je také plastové pískoviště, dřevěný domeček sloužící ke hrám a uložení hraček, betonová část k projížďce na kole, tříkolce či koloběžce, prostory pro míčové hry a zatravněná plocha. Dále vřesoviště, zelené rostliny, prostory na táboření a zatravněná část.

Mateřská škola má vlastní emailovou adresu: ms.sobulky@seznam.cz


Historie školy

Mateřská škola v Sobůlkách pro děti ve věku od 3 do 6 let byla otevřena již v roce 1947.  Byla umístěna v budově tehdejší obecné školy a měla pouze jedna místnost. Provoz školy byl většinou s polední přestávkou a to i v sobotu. Zapsáno bylo v průměru od 30 do 50 dětí.

Od roku 1962 se mateřská škola zapojovala do různých akcí v obci. Postupně docházelo ke zlepšení podmínek dětí v mateřské škole.
Od roku 1977 byla mateřská škola dvoutřídní.
Za vydatné finanční pomoci tehdejšího ONV Hodonín, místního MNV a SPRŠ, byly provedeny další velké úpravy v budově a dokoupeno různé vybavení školy.

Od 1. 8. 1978 výchovná činnost probíhala v souladu s novým „Programem výchovné práce pro jesle a mateřské školy“, čímž byla mateřská škola začleněna
do jednotné vzdělávací soustavy.

V listopadu 1978 byla zahájena stavba nové budovy dvoutřídní MŠ, která měla být ukončena v lednu 1981. Bohužel veškeré stavební práce probíhaly velmi pomalu. K přestěhování mateřské školy došlo až v prosinci 1988 a provoz začal od 1. 1. 1989. Mateřská škola byla jednotřídní a v prázdné třídě byla zřízena poradna
pro matky s dětmi.
I nadále mateřská škola aktivně pracovala, zapojovala se do akcí v obci a děti pravidelně navštěvovaly různá kulturní představení.

Školní rok 1994 – 95 byl pro všechny děti a zaměstnance velkou změnou
a zklamáním. Došlo k integraci a přestěhování mateřské školy na zdejší základní školu. Celá – nově zbudovaná mateřská škola byla dána do pronájmu. V ZŠ měly děti 1 třídu s celodenním provozem a postupně, pro větší počet zapsaných dětí, sloužila další třída jen pro odpolední pobyt.
Ve školním roce 1997 – 98 opět docházelo k postupnému zvelebování prostředí pro pobyt dětí jak v budově, tak i na školním dvorku pro pobyt dětí venku. Opět
se děti zapojují do různých akcí v obci a během školního roku se uskutečňují další zábavné činnosti a nejen pro děti ale i pro rodiče a žáky ZŠ.


PROVOZ MŠ:  6:00 – 16:00 hod.

Uspořádání dne: 

V naší MŠ se vzdělávání uskutečňuje během celého dne, tzn., že se plynule prolíná všemi činnostmi a situacemi. Samozřejmostí je rovněž respektování zájmů, potřeb, individuálních možností a tempa dítěte.

Děti jsou denně vedeny k samostatnosti, ke zdravému způsobu života, k rozvíjení zdravého sebevědomí, k vzájemné spolupráci a respektu, k vhodnému řešení konfliktů a v neposlední řadě také k systematickému rozvíjení řeči a komunikace.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí:

6:00  –  8:00 scházení dětí, spontánní činnosti
8:00  –  8:30 individuální a skupinové činnosti, pohybové aktivity
8:30 – 9:00 hygiena, průběžná dopolední svačina
9:00  –  9:30 pokračování individuálních a skupinových činnosti
podle zájmu dětí

individuální a skupinové činnosti s předškoláky, motivační činnost učitelkou 9:30  –  9:45 osobní hygiena, příprava na pobyt venku 9:45 – 11:45 pobyt venku 11:45 – 12:20 osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek 12:20 –  14:10 spánek, odpočinek, individuální a skupinové činnosti
s předškoláky, klidové aktivity nespících dětí 14:10 –  14:40 průběžná odpolední svačina 14:40 –  15:30 volné hry dle volby dětí, rozcházení se dětí

  


Zápis dětí do MŠ

 1. Zápis dětí do mateřské školy probíhá v souladu s rozhodnutím ředitele ZŠ a je včas oznámen prostřednictvím rozhlasového hlášení a vyvěšením plakátů v MŠ, ZŠ  a prodejně potravin, oznámením na webových stránkách školy.
 2. Do mateřské školy mohou být děti přijímány i mimořádně, v průběhu školního roku, po dohodě s vedením školy a pokud to dovoluje kapacita školy.
 3. Rodiče  dostanou Žádost, Přihlášku a  Evidenční list a je s nimi vypsáno Rozhodnutí o přijetí.
 4. Řádně vyplněný Evidenční list, potvrzený dětským lékařem, vrátí rodiče učitelce první den příchodu dítěte do mateřské školy.
 5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
  se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
  .

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Filozofií naší MŠ je rozvíjet děti cestou přirozené výchovy (poznávat, osvojovat si a společně sdílet základní hodnoty kulturní civilizované společnosti) = položit tak základ celoživotního vzdělávání všem dětem.

Za samozřejmost považujeme vytváření vhodných podmínek pro optimální rozvoj všech dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, zdravý životní styl.

Výchovu směřujeme také k chápání a poznávání světa kolem sebe, plnému prožívání a k touze po objevování, pozorování, tvoření a přemýšlení.

Vždy klademe důraz na individualitu dítěte. Respektujeme jeho specifické vývojové zvláštnosti, individuální vzdělávací potřeby, možnosti, zájmy.

Všem dětem naší MŠ se snažíme nabídnout možnost získávání a vytváření si reálného obrazu světa a to tím, že je vedeme k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení problémů tak, jak se s nimi setkávají v běžném životě.

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací obsah ŠVP PV U nás na vesnici je uspořádán do čtyř integrovaných bloků (dále „IB“), které jsou podrobněji rozpracovány v jednotlivých tématech. Obsah IB je vytvořen tak, aby byl pro děti blízký, srozumitelný, smysluplný, zajímavý, praktický využitelný a vycházel z jejich života. IB jsou dále zpracovány do jednotlivých podtémat (do Třídního vzdělávacího programu – dále „TVP“).

IB (až na výjimky) nejsou pevně časově vázána na roční období, mohou se měnit podle momentální situace. Výjimku tvoří pouze témata týkající se tradic a zvyků – ta jsou pevně určena termínově (např. téma Vánoce, Velikonoce apod.), protože vycházíme ze zájmu dětí a místních tradic.

Vzdělávání probíhá prostřednictvím řady činností ze života člověka. Jednotlivé činnosti vybíráme tak, aby děti zabavily, ale aby se děti zároveň i něco naučily. Snažíme se vytvářet vhodné příležitosti k tomu, aby děti při praktických činnostech poznávaly svět a snažily se správně chápat, co je pro ně/nás důležité i morální.

Přehled jednotlivých integrovaných bloků:

 1. IB: Syslíci poznávají zvyky a tradice
 2. IB: Syslíci se seznamují se Zemí
 3. IB: Syslíci poznávají své tělo
 4. IB: Syslíci cestují do pohádky

Společně s žáky ZŠ jezdí na výuky plavání, které nabízí plavecká škola ve Bzenci. „Cílem předplavecké výuky je seznámení dítěte s vodním prostředím. V této etapě nemáme a neurčujeme, co dítě musí splnit. Jde nám především o to, získat u dítěte trvalejší vztah k vodě. Odbourat strach z toho, že se ocitá v jiném prostředí. To je
pro začátečníka obrovské odhalování neznáma“.         


Další  aktivity – prezentace školy – spolupráce se ZŠ:

Děti se účastní různých akcí v obci  kulturním vystoupením (Zpívání na schodech, Vánoční besídka, Den matek).

Mezi další společné akce patří různá kulturní představení a akce školy, uvedené v ročním plánu školy.

Další spolupráce se ZŠ je pravidelná návštěva předškolních dětí ve vyučování.
1. třídu navštěvujeme po dohodě s třídní učitelkou od měsíce února.