Školská rada

Aktuální složení školské rady:

Za zřizovatele: Robin Rajsigl

Za zaměstnance: Mgr. Lucie Pluháčková

Za zákonné zástupce: Lucie Konečková

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 167. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

Náplň školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich uskutečňování,

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření
  ke zlepšení hospodaření,

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 • podává návrh na odvolání ředitele,

 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy atd.

Složení školské rady

Školská rada sestává ze zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy. Počet členů rady může být různý, nejméně však 3 a nejvýše 15 členů. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci volební řád a zajištění řádných voleb do školské rady a jmenuje třetinu členů. Zbylé dvě třetiny volí zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (školský zákon, § 167, odstavec 7). Členem rady nemůže být ředitel školy. Členem může být zvolena osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a je plně způsobilá k právním úkonům. Zároveň tato osoba nesmí být v žádném vztahu ke školské právnické osobě (Zákon č. 561/2004 Sb.).