Charakteristika školy

  • Úplnost a velikost školy

Základní a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace, je malotřídní školou rodinného typu s mateřskou školou, školní družinou, školní kuchyní a jídelnou. Sídlí v obci Sobůlky na klidném a příjemném místě.

Budova školy je jednopatrová, v přízemí jsou třídy, kabinety, malá tělocvična, sborovna a ředitelna. V prvním patře je školní družina a místní knihovna.

  • Vybavení školy

Výuka probíhá v kmenových třídách, třídy jsou dostatečně velké a světlé. Vybaveny jsou starším nábytkem a novými lavicemi.

Chodby jsou dostatečně prostorné, světlé, děti je mohou využívat o přestávkách k relaxaci a vhodným pohybovým aktivitám.

    Svačina dětí probíhá u stolů ve školní jídelně, kde děti mohou využít nádoby s čajem.

  Místnost školní družiny je velká, světlá se standardním vybavením,  je zde funkční počítačová síť v počtu pěti počítačů, které jsou však technicky málo vyhovující (bude třeba v nejbližší možné době, samozřejmě i v závislosti na finančních prostředcích, obměnit je modernějšími přístroji a zvýšit jejich počet). Ke škole patří školní zahrada, vybavená průlezkami, pískovištěm, skluzavkou …  pro pohybové aktivity dětí, klidná část zahrady, určená pro odpočinek dětí.

     V těsné blízkosti školy je hřiště určené k míčovým hrám, dále od školy, ale v dosažitelné vzdálenosti je fotbalové hřiště, které využíváme k atletice, míčovým hrám a jiným pohybovým aktivitám.

  V nejbližším období bude třeba zajistit obměnu větší části učebních pomůcek v duchu Školního vzdělávacího programu
a rozšířit vybavení audiovizuální technikou.

  • Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří 3 učitelé, vychovatelka ŠD, dvě učitelky MŠ, (na škole pracují 4 správní zaměstnanci). Všichni učitelé
i vychovatelka ŠD mají plnou pedagogickou i odbornou způsobilost.

    Další vzdělávání pedagogických pracovníků je směrováno tak, aby bylo zajištěno systematické vyučování na nejvyšší odborné úrovni.

Na škole panují příznivé liberální a partnerské vztahy, škola je postavena na demokratických pravidlech s vnitřní hierarchií
a  určenými kompetencemi.

Technické a provozní vybavení pro vyučující je na standardní úrovni.

  • Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, aktivity a akce školy

     Škola není v současné době zapojena do dlouhodobých projektů a nespolupracuje s žádnou školou na mezinárodní úrovni.

    Zapojujeme žáky do školních, třídních či předmětových projektů. Škola pořádá plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník.   Během školního roku se vyučující zaměřují hlavně na krátkodobé projekty a některé celoškolní projekty a akce rozličně tematicky zaměřené. Jejich obsah vychází z místních tradic, momentální nabídky kulturních a vzdělávacích institucí
a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb školy: Vítání prvňáčků, Vánoce u nás, Ples školy, Škola naruby, Noc
s Andersenem, Veselé Velikonoce, Den Země, Den dětí, Den otevřených dveří a jiné.

  • Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty

     Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

     Školská rada při ZŠ vznikla dne 1.1. 2006, má 3 členy a zasedá nejméně dvakrát ročně. Schvaluje Školní řád, Výroční zprávu školy, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a ŠVP, pokud v něm dochází k úpravám.

     Spolupráce rodičů a školy je na velmi dobré úrovni. Rodiče
se zúčastňují akcí školy, pomáhají jí při organizování akcí
a projektů. Zúčastňují se na Dnech otevřených dveří
a s pochopením naslouchají potřebám školy.

     Škola se snaží navazovat spolupráci s organizacemi, jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské povědomí žáků v různých oblastech života. Spolupracujeme
se zřizovatelem (vítání občánků, úklid veřejných prostranství
v rámci Dne Země, s Policií ČR (besedy, projekty) a Školskou radou, které škola předkládá
ke schválení.

  • Školská poradenská zařízení

Škola spolupracuje s pedagogicko – psychologickými poradnami v Hodoníně a Kyjově. Další vzdělávání pedagogů se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb školám Hodonín.