Přípravná třída

učitelka: Mgr. Soňa Hochmanová, DiS.


Přípravná třída je vhodná pro:

  • děti s odkladem školní docházky

  • děti, které jsou narozené krátce po začátku školního roku

  • hravé děti, které ještě nevydrží u soustředěné práce

  • děti se sníženou schopností koncentrace

  • děti s vadou řeči, potížemi s grafomotorikou nebo nezralostí v některé z oblastí:
    sluchového vnímání, zrakového vnímání, prostorové orientace, předmatematických
    představ

  • citlivé děti s obavou ze školního prostředí