Nástěnka

Nástěnka MŠ
Nástěnka přípravná třída
Nástěnka ZŠ


Od 1. 9. 2016 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Škola zajišťuje poradenské středisko prostřednictvím školního poradenského pracoviště:
– výchovný poradce
– metodik prevence sociálně-patologických jevů