Obecná ustanovení a obsah

Základní škola a mateřská škola Sobůlky,
okres Hodonín,
příspěvková organizace

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

schválený pedagogickou radou 31. 8. 2012
schválený Školskou radou 5. 9. 2012

OBECNÁ USTANOVENÍ

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona („Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.“). Směrnice je umístěna na přístupném místě školy podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

OBSAH

  1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích  pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
  2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

  1. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
  2. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami